ความรู้ด้านการส่งออก
วิทยากร
พีระเดช มักการุณ
สุวรรณ สาธุรัตน์
ระยะเวลารวม
89 นาที
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
คำอธิบายหลักสูตร

ส่งออกสินค้า เป็นอีกช่องทางที่ช่วยผู้ประกอบการ SME ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย แม้ว่าเราจะเห็นตัวอย่างความสำเร็จในการส่งออกมากมาย แต่เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสส่งออกสินค้า

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้เริ่มต้นส่งออก และผู้ประกอบการทั่วไป

ระดับเนื้อหา

ระดับเนื้อหา : สำหรับผู้เริ่มต้นการส่งออก

การรับวุฒิบัตร

ผู้มีสิทธิ์รับวุฒิบัตร จะต้องผ่านการทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่า 80%

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1. ความรู้เบื้องต้น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ทดสอบการสร้างบทเรียนออนไลน์
หลักสูตรการทดลองสร้างบทเรียน
หลักสูตรการทดลองสร้างบทเรียน